Маркетинг и стратегическо планиране
Катедра
Добре дошли, уважаеми посетители,

Тази страница е предназначена за да ви информира за всички актуални теми от катедра МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ (МСП) към УНСС, както и да ви помогне да се ориентирате в нашата дейност.
Академичният състав на катедра МСП включва двадесет преподаватели:
Четирима професори, от които двама доктори на икономическите науки и двама доктори по икономика;
Осем доценти, доктори по икономика;
Осем главни асистенти, от които четирима с образователна и научна степен доктор;
Един старши асистент и четирима асистента.

Катедрата обучава студенти в образователно-квалификационните степени “бакалавър” и “магистър” по две специалности, “Маркетинг” и “Прогнозиране и планиране” в професионалното направление “икономика”.
Хабилитираните преподаватели в катедрата, които са 55% от академичния й състав, притежават необходимата квалификация по съответните научни специалности. Те са доказани учени с богати теоретични познания и практически опит в областта на маркетинга и планирането. Нехабилитираните преподаватели (45% от академичния състав) участват активно в научни изследвания и проекти, някои от тях работят в различни институции, което прави възможно свързването на семинарните занятия на студентите с практиката. Не е без значение и това, че 45% от нехабилитираните преподаватели са доктори по икономика.

В съответствие с визията и мисията на УНСС преподавателският състав на катедра МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ си поставя за цел нейните възпитаници да добият задълбочена научна подготовка и висока професионална компетентност, да развиват авангардно стратегическо мислене, за да са конкурентоспособни и предпочитани партньори в националните и в международните бизнес среди. Възможностите за постигането на тази висока цел практически се доказва чрез реализацията на завършили студенти в двете специалности. Голяма част от тях заемат възлови позиции в централни и местни органи на властта, в наши и международни институции от различен характер, както на територията на България, така и в чужбина. Около 70% от преподавателите в катедрата са бивши нейни възпитаници.

Посланието на катедрата към настоящите и бъдещите студенти в УНСС са думите на българската световна шампионка по шахмат Антоанета Стефанова: “Само в речниците думата победа се намира преди думите работа и труд.” А ние ще добавим, че дори и в речниците думата успех е след думите работа, старание и труд.

Допълнителна информация за катедра "Маркетинг и Стратегическо планиране" можете да откриете в интернет страницата на УНСС.
Състав
Специалности
Специалност Маркетинг

Специалност “Маркетинг” е създадена през 1991 година (първоначално като “Маркетинг и мениджмънт”, а от 1995 г. – “Маркетинг”). В първи и втори курс от обучението си в ОКС “бакалавър” студентите изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски дисциплини както всички свои колеги от професионално направление “Икономика”. В трети курс изучават задължителни и факултетни избираеми дисциплини като: социална политика, маркетингови изследвания, маркетингово планиране, потребителско поведение, въведение в иконометрията, интернет технологии, икономически анализи и прогнози, икономическа статистика и др. Особено внимание се отделя на пазарните проучвания, потребителското поведение и маркетинговото планиране, които за бакалаврите от специалността са надстройка над общия курс по маркетинг, изучаван от всички икономисти във втори курс. Заедно с това тези дисциплини са и базата за знанията и уменията, които студентите от специалността трябва да усвоят в четвърти курс чрез изучаването на специалните задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, основните от които са: продуктова политика, ценова политика, комуникационна политика (имат се предвид интегрираните маркетингови комуникации), дистрибуционна политика, маркетинг на интелектуални продукти, управление на продажбите, моделиране в маркетинга, конкурентни стратегии, маркетинг в интернет, директен маркетинг и др. Дипломирането на студентите в ОКС “бакалавър” става чрез полагане на държавен изпит по специалността.

Завършилите специалност “Маркетинг” могат да работят в органи на държавната и местната власт, големи, средни и малки фирми, холдинги, сдружения, корпорации, фондации, специализирани агенции, финансови институции, международни организации.

На следващото ниво – ОКС “магистър” се получава профилирана подготовка по маркетинг в конкретни сфери на дейност, за които се изисква тази степен. Дипломирането става чрез защита на магистърска теза. Магистрите получават квалификация, която им позволява да заемат такива длъжности като: маркетингов мениджър, маркетингов консултант, специалист по пазарни проучвания, по пазарна политика, по снабдяване, по пласментна дейност, по маркетингови комуникации (реклама, връзки с обществеността, стимулиране на продажбите, директни продажби) и др.

Специалност Прогнозиране и планиране

На 1.09.2018 г. се навършват 70 години от създаването на специалност “Прогнозиране и планиране”. Специалистите плановици получават специализирани знания и умения по макроикономическо, фирмено и регионално прогнозиране и планиране. В първи и втори курс от обучението си в ОКС „бакалавър” те изучават задължителни и избираеми общоуниверситетски дисциплини както всички свои колеги от професионално направление „Икономика”. В трети курс изучават задължителни и факултетни избираеми дисциплини като: социална политика, маркетингови изследвания, маркетингово планиране, потребителско поведение, въведение в иконометрията, интернет технологии, икономически анализи и прогнози, икономическа статистика и др. В четвърти курс се изучават задължителни, избираеми и факултативни специални учебни дисциплини: национално планиране, регионално планиране, фирмено планиране, ценови стратегии, демография и пазари на труда, система на националните сметки, изследване на операциите, управление на проекти, регионално развитие и европейски структури, борси и борсови операции, пазарни стратегии и др. Дипломирането на студентите в ОКС „бакалавър” става чрез полагане на държавен изпит по специалността

Завършилите специалността могат да работят в органи на държавната и местната власт, международни институции, търговски дружества, неправителствени организации, отраслови камари и палати, фондации, образователни и здравни организации, борси, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове.

На следващото ниво – ОКС “магистър” се получава профилирана подготовка по прогнозиране и планиране в конкретни сфери на дейност, за които се изисква тази степен. Дипломирането става чрез защита на магистърска теза.

Информация
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

1. Държавният писмен изпит по специалността е анонимен. За да се осигури анонимност, всеки студент получава предварително подготвени материали - чернова и белова, голям плик и малък плик с фиш. На фиша студентите записват личните си данни - име, презиме и фамилия, факултетен номер, специалност и форма на обучение. Поставят фиша в малкия плик без да го запечатват.

2. В деня на изпита студентите заемат местата си в предварително определените зали от 8.15 до 8.45 часа. Залите ще бъдат обявени на таблото до кабинет 3014. Закъснели студенти (след изтеглянето и прочитането на темата) не се допускат в залите.

3. Всеки студент в деня на изпита е длъжен да носи със себе си лична карта, студентска книжка и химикалка или писалка, пишещи синьо. По време на изпита може да се ползва калкулатор, но не и мобилен телефон. За включени и/или използващи се мобилни телефони студентите се отстраняват от залата и изпитът се анулира.

4. Студентите задължително номерират беловата и черновата от писмената работа с арабски цифри, които поставят в средата на горната част на всяка страница. На беловата вляво се оставя 3-4 сантиметра поле, необходимо за бележки на проверяващите писмените работи.

5. Забранява се изваждането на празни листове от писмените работи. Ако студентът представи по-малко листове от дадените му, писмената работа се анулира. Писмената работа се анулира и при поставени в плика листове без съответните отличителни знаци.

6. По време на изпита в залата се пази тишина. Не се пуши в залата и вън от нея. Излизане за естествени нужди се допуска само ако студентът се придружава от квестор. За да се запази редът по време на изпита, студентите излизат един след друг.

7. Студент, който говори по време на изпит, прави опит да преписва, гледайки работата на друг студент или използва учебници и други помощни материали, се отстранява от залата. Писмената му работа се анулира. Тя се поставя в незапечатан плик, като квесторите правят протокол, в който описват провинението на студента. Протоколът се подписва от всички квестори и се поставя в плика. При наличие на използвани помощни материали, те също се поставят в плика.

8. При опит за нарушаване анонимността на държавния изпит чрез поставяне на всякакви знаци върху беловата и черновата, особен цвят, мото и др. писмената работа се анулира при проверката й.

9. Студентите трябва да развият темата (два въпроса от изпитния конспект) за четири часа, като за начало на изпита се счита часът, след като въпросите са записани на дъската.

10. На титулната страница на беловата се записва само номерът на темата и датата на изпита.

11. След приключването на изпита студентът предава писмената си работа на квесторите, като в тяхно присъствие запечатва фиша в малкия плик, след като квесторите направят проверка за правилно вписани лични данни. Писмената работа и вече запечатаният малък плик се поставят в големия плик и квесторите запечатват само на върха големия плик, за да се предотврати опасността от разкъсване на писмената работа и на малкото пликче с личните данни при шифрирането.

12. След като се приеме писмената му работа от квесторите, студентът се подписва в протокола, получава личната си карта (без студентската книжка, която остава при квесторите за внасяне на оценката) и без да се връща обратно на мястото си, напуска залата.

13. В деня след изпита на информационното табло пред кабинет 3014 ще бъде обявена датата за получаване на резултатите от държавния изпит.

Конспектите за държавен изпит за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалност “Маркетинг” и специалност “Прогнозиране и планиране” са представени в приложените файлове:

"Конспект за Държавен изпит по Маркетинг"

"Конспект за Държавен изпит по Прогнозиране и планиране"

Научна дейност
Политика

Политиката на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” в областта на научноизследователската дейност е насочена към постигане на значими теоретични и практически резултати и е тясно свързана с учебния процес.

Преподавателите от катедрата участват в разработването на проекти съвместно с колеги от други катедри, специалисти от практиката, студенти и докторанти. За периода 2002 – 2007 г. те са осъществили общо 83 участия в проекти (средно по 4 участия на преподавател), като 13 от тях са в международни проекти.

За същия период са издадени 17 самостоятелни монографии. Преподавателите имат и 12 участия в монографии като съавтори, от които 6 са на чужди езици. Издадени са 26 самостоятелни учебници, като са налице и 36 участия като съавтори в учебници и учебни помагала. Студиите са 49, като 18 от тях са на чужди езици. Голямо е и количеството на публикуваните статии – общо 86, от които 18 на чужди езици. Участията на членове на катедрата с доклади на научни конференции са 92, като 61 от тях са на международни конференции.

Значителната научна и изследователска дейност на академичния състав на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” дава възможност, от една страна, за обогатяване на методологията и методиката на преподаване на теорията, а от друга страна, се реализира връзката между теория и практика.

Конкурс за докторанти

Изпитните програми за конкурс за докторантура в УНСС по специалност „Маркетинг“ и специалност „Прогнозиране и планиране“ са представени в приложените файлове:

"Изпитна програма по Маркетинг"

"Изпитна програма по Прогнозиране и планиране"

Галерия
Студентски клуб
Контакти
УНСС

София 1700, България
Студентски град "Хр. Ботев"
"МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ"
Административен Секретар
Соня Кирилова Александрова
Кабинет 3014
+359 2 819 54 34
msp@unwe.bg
msp@unwe.acad.bg

Карта на залите в УНСС

Copyleft © 2019 MSP @ UNWE MADE WITH ❤